1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
علوم انسانی و اجتماعی>مديريت و برنامه ريزي>
سوال
 نظارت و ارزيابي سيستمي
 بهره‌وري و تعالي عملكرد
 مديريت استراتژيك
 مطالعات كالبدي، طبيعي و آمايش سرزمين
 اقتصاد شهري
 گردشگری شهری و مذهبی
 مدیریت شهری
 گزارش روند علم، فناوري و نوآوري جمهوري اسلامي ايران
 گزارش وضعيت علم و فناوري ايران
 طراحی و پیاده‌سازی سیستم مشابهت‌یاب در متون فارسی
 سامانه مديريت نشريات
  مدیریت راهبردی
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved