1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
علوم انسانی و اجتماعی>مديريت شهري >
سوال
 تحول در نظام مدیریت شهری کشور
 روزآمد سازي شهرها بر اساس ارزشهاي اسلامي
 مسئله شناسی علمی و شهروندمداری
 شهر الكترونيك و تجارت الكترونيك
 مديريت پسماند شهري
 بافت هاي فرسوده شهري
 بهسازي سكونتگاههاي غيررسمي
  فناوری اطلاعات و RS , GIS در حفاظت محیط زیست
 اقتصاد شهري
 گردشگری شهری و مذهبی
 مدیریت شهری
 ساختمانهاي صنعتي
 ساختمانهاي آموزشي،ورزشي،بهداشتي ودرماني
 سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved