1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>منابع طبيعي، آب وخاك>
سوال
 مطالعه شوري و بررسي تغييرات آن در اراضي شور كشور با استفاده از تكنيكهاي GIS و RS
 تهيه مدل فرسايش خاك در اراضي مختلف كشور
 آبخيزداري و حفاظت خاك
 مرتعداري و پوشش گياهي
 GIS و RS در منابع طبيعي
  بيابان زدايي
  فناوری اطلاعات و RS , GIS در حفاظت محیط زیست
 مدیریت بهینه منابع آب
 مدیریت حوزه های آبخیز
 شناخت ومدیریت اکوسیستم های طبیعی
 مدل سازی فرسایش و رسوب
 لحاف بتنی (پارچه قالب‌گيري بتن)
 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محيطي
 هیدرولوژی و هیدرولیک
 بررسی مسائل هوا و اقلیم شناسی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved