1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
صنعت نفت>
سوال
 تجهيزات صنعت نفت
 مواد مورد نياز صنعت نفت
 فرايندهاي نفت
 بيوتكنولوژي در صنعت نفت
  سیستم برق و كنترل دكلهاي حفاري
 تحليل حوضه هاي رسوبي
 تدوين نرم افزارهاي صنعت نفت
 مطالعات ژئوفيزيك و پتروفيزيك مخزن
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved