1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
پزشكي و سلامت>بيماريهاي پستان>
سوال
آگاهي عمومي :
1- آموزش 
آموزش عمومي (كلاسهاي آموزشي و جلسات آموزش عمومي )
آموزش تخصصي (كنگره دو سالانه)
2- آمار و زمينه هاي تحقيقاتي: غربالگري
3-پژوهش در زمينه هاي :
تشخيص
درمان
بازتواني
كيفيت زندگي
4- ثبت اطلاعات بيماران كلينيك:
5- تدوين پروتكل هاي درماني و پيش آگهي
6- انتشارات:  فصلنامه بيماريهاي پست، كتابچه هاي آموزشي
          
       
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 رسالت: 
 
شناخت نیازهای ملموس جامعه و هدایتپژوهش های هدفمند و کاربردی جهت بهبود وضعیت درمان بیماران و ارائه راه حل به جهت کمک به سیاستگذاری کلان کشوری در این زمینه 
 
 
 
خدمات كلينيك بيماريهاي پستان:
تشخيص و درمان بيماريهاي پستان 
تشخيص و درمان سرطان پستان
مامو گرافي تشخيصي
سونوگرافي تشخيصي
تصوير برداري مداخله اي
بيوپسي استريوتاكتيك
بيوپسي تحت هدايت سونوگرافي
لوكاليزه كردن ضايعات  با WIRE
لوكاليزه كردن با هدايت سونوگرافي
بيوپسي
بيوپسي با سوزن درشت
بيوپسي با جراحي
 
 
 
 
 
 
 
            
درمان سرطان پستان
كلينيك زنان
جراحي
ماستكتومي راديكال تعديل شده  
جراحي حفظ پستان
بيوپسي غده لنفاوي نگهبان
شيمي درماني
پرتودرماني
هورمون درماني
پيگيري بيماران
بازتواني:
كلينيك لنف ادم
كلينيك مشاوره و روانپزشكي
مشاوره ژنتيك
 
 
 
 بیوپسی با سوزن کلفت
 تصویر برداری از بافت پستان
 لنفادم
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved