1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>گياهان دارويي>
سوال
1- توانايي توليد بيش از ‌15 ميليون قطعه نشاء گونه‌هاي علفي‌/ بوته‌اي گياهان دارويي
2- توانايي توليد بيش از 1ميليون اصله نهال گونه‌هاي خشبي گياهان دارويي
3- برخورداري از 10هكتار مزرعه تحقيقاتي و توليدي
4- برخورداري از 35گلخانه گياهان دارويي به مساحت 15000متر مربع
5- برخورداري از 300هكتار مزرعه توليدي در مجتمع شهيد مدرس اصفهان
 اثرات بيولوژيك گياهان دارويي
 بانك ژن گياهان دارويي
 هرباريوم گياهان دارويي
 بيوتكنولوژي گياهان دارويي
 تکثیر گیاه صبر زرد از طریق کشت بافت
 توليد و افزايش متابوليت هاي ثانويه گياهي
 توليد فرآورده‌هاي دارويي و د‌منوش‌هاي گياهي
  عصاره هاي گياهي
 مطالعات فيتوشيميايي و فرمولاسيون فرآورده هاي گياهي
 پودر خالص عصاره چای
 توليد اينولين با استفاده از منابع بومي
 كشت بافت گياهي
 شیمی گیاهان دارویی
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved