1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
علوم انسانی و اجتماعی>مطالعات توسعه>
سوال
 جريان هاي ادبي در ايران
 جهانی شدن
 هويت و طبقات اجتماعي
 توسعه منطقه اي
 مطالعات دولت و نهادهاي سياسي
 توسعه تكنولوژي
 تغييرات اجتماعي
 اقتصاد شهري
 اقتصاد گردشگري
 مدیریت شهری
 تحول در نظام آموزش و پرورش
 طراحی و پیاده‌سازی سیستم مشابهت‌یاب در متون فارسی
 سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
  مدیریت راهبردی
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved