1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
علوم انسانی و اجتماعی>اقتصاد و كسب و كار>
سوال
 اقتصاد ايران و رقابت پذيري
  اقتصاد و رفاه
 الگوي اموزشي كارآفريني گام به گام
 اقتصاد شهري
 اقتصاد گردشگري
 اشتغال و کارآفرینی
 شناسايي عوامل اثر‌گذار بر رشد شركت‌هاي زايشي دانشگاهي
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved