1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>مهندسي هوا و فضا>
سوال

داراي سه رکورد جهاني:
حداکثر نسبت منظري بال .(AR = 45)
حداکثر راندمان ايروديناميکي (L/D)
حداقل توان مصرفي به وزن محموله (يک دهم اسب بخار به ازاي يک کيلوگرم محموله)

غير قابل رهگيري توسط انواع رادار و آشکارسازهاي صوتي و حرارتي

قابليت حمل ايستگاه کنترل زميني توسط نفر.
 قابل مونتاژ و دمونتاژ فوري توسط نفر در کمتر از 5 دقيقه.
 قابل حمل توسط نفر.
 طول باند پرواز کمتر از 15 متر.
 قابليت ضبط و ارسال تصاوير و اطلاعات به ايستگاه زميني.

 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved