1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
پزشكي و سلامت>سلامت عمومي>
سوال
 برنامه سلامت
 
 
 سلامت روان
 سلامت و توسعه پايدار
 شاخصهاي اجتماعي سلامت
 اپيدميولوژي
 شناسنامه سلامت کودک
 تکثیر گیاه صبر زرد از طریق کشت بافت
  روغن سرخ‌کردن با پايداري حرارتي بالا
 پودر خالص عصاره چای
 طراحي و اجراي مطالعات اپيدميولوژيك و ميداني سلامت
 طراحي مدل برآورد نيروي انساني گروه پزشكي
 توليد اينولين با استفاده از منابع بومي
 بستني ماستي سين بايوتيك کم چرب
 مركز شبانه روزي توانبخشي و مراقبتي سالمندان اندیشه
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved