1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>عمران، معماری و برنامه ريزي شهری>
سوال
 تعیین مقاومت مصالح سنگی در مقابل عوامل جوی
 تعیین میزان کلوخه‌های رسی و ذرات خردشونده
 تعیین ناخالصی‌های آلی سنگدانه‌های ریز برای بتن
 تعیین میزان ذرات سبک در سنگدانه
 تعیین میزان سایش مصالح سنگی درشت دانه
 ساختمانهاي مسكوني،اداري وتجاي
 سیمان پلیمر گوگردی
 انجام آزمايشات مقاومت مصالح
 ساختمانهاي صنعتي
 ساختمانهاي آموزشي،ورزشي،بهداشتي ودرماني
 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محيطي
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved